Oslo Stupeklubb er bekymret for nedprioriteringen av akrobatisk vannidrett i hovedstaden - fremmer forslag om navnendring for Norges Svømmeforbund

MARS 2022: 

Oslo stupeklubb opplever stor etterspørsel etter stupekurs for både barn og unge, og voksne. DVåren 2022 hadde vi møte med prosjektledelsen for det nye badet på Tøyen, men sitter dessverre igjen med store bekymringer for at stupetilbudet i Oslo vil lide mye mer enn vi hadde forestilt oss de kommende årene.


Verken på Manglerud eller på Tøyen er det tatt høyde for kapasitetsbehovet for 1m og 3m brett . Begge steder er det satt inn eller planlagt kun étt 1m og étt 3m sviktbrett. På Manglerud sågar ikke noen plattform på 3m - som er en viktig treningshøyde for barn og unge som skal utvikle sitt talent og etterhvert utføre kompliserte stup fra plattform (5m og høyere).
Det virker dessverre ikke som at våre innspill blir hørt vedrørende behov for minst to-tre 1m svikt og minimum 2 stk 3m svikt - dette er avgjørende for å sikre god treningskapasitet og gjennomføre konkurranser hvor synkronstup er en viktig øvelse.  Det er gode grunner til at det ikke gjennomføres stupetrening eller konkurranser på Risenga i Asker - et bad som tilsynelatende er lagt til grunn for bestillingen av nytt Tøyenbad.

Oslo Stupeklubb er bekymret for utviklingen av sporten vår her i byen. Vi opplever en økt interesse for stup (og "døds") både i Oslo og på landsbasis, samtidig er det bekymringsfullt at vi stadig får meldinger om stuperelaterte ulykker.

Vi anser det som en av våre viktige oppgaver å formidle trygg og solid opplæring og gi et tilbud for både breddeidrett og toppsatsing som gir motivasjon for flest mulig til å holde på med idrett lengst mulig.

Tilbudet som etableres i de to nye badene i Oslo (Manglerud og Tøyen) er slik det fremstår for oss som driver med konkurransestup - kun et bade- og hoppeanlegg fremfor gode idrettsanlegg med fokus på mestring og utvikling. Vi opplever ikke vilje til å lytte til kompetansen vi kan tilføre og de behovene vi har for å gi et godt opplæringstilbud til mange.

Den siste tiden har vi fått antydninger om at det er bevegelse i saken omkring et nytt bad på Sogn - det er avgjørende for oss som driver med stup at et fremtidig anlegg her utvikles som et fullverdig vannsportanlegg med adekvat kapasitet for alle bassengidrettene og tørrtrening som turn/akrobatikk trening.
Vi vil gjerne formidle en sterk anmodning om at Oslo bygger et fremtidsrettet anlegg hvor behovene til akrobatiske øvelser settes i høyt på prioriteringslisten. Det er stadig flere barn og unge som ser til alternative idrettsgrener, hvor man ikke måles på tid (hurtighet og utholdenhet). Oslo trenger en arena for kroppsbeherskelse - og vi trenger et bad med et konkurransedyktig utviklingsanlegg for stup. Vi trenger brettkapasitet og vi trenger moderne fasiliteter som boble og tårn på minimum 7,5m.

Da de bygde AdO arena i Bergen, Aquarama i Kristiansand og nytt bad i Tromsø utviklet man anleggene for fremtiden - og man så på folkehelseperspektivene. Stupemiljøet vil være en viktig ressurs for å hjelpe mennesker som ikke finner seg til rette i andre tradisjonelle folkesporter, i et engasjerende og utviklende miljø og være gunstig for psykisk og fysisk folkehelse. Da Bergen fikk AdO Arena og stupetilbudet fikk forutsetninger til å utvikle seg, økte aktiviteten fra noen titalls utøvere til mange hundre aktive barn og unge. Mange av disse finner seg ikke til rette i andre idretter. Aktiviteten og det gode miljøet har en direkte forebyggende effekt for folkehelsen og bidrar til gi barn og unge et sunt fritidstilbud.

Vi håper dere ser verdien av å legge til rette for bred idrettsutfoldelse i hovedstaden. I dag er stupetilbudet i Norge i all hovedsak sentrert til Bergen og Kristiansand hvor de tilbyr topp moderne fasiliteter - på Hamar er miljøet tynt og i Tromsø er det, så vidt oss bekjent ikke noe stup miljø. Resultatet er at alle utøvere på Østlandet, må reise langt for å delta på fullverdige stevner. Oslo Stupeklubb er bekymret for at stup, hvor man i utgangspunktet kun trenger en badebukse/badedrakt - likevel blir en kostbar idrett for dem som har råd til å reise.

Vi håper dere kan hjelpe oss med å sikre et godt tilbud i Tøyenbadet - all den tid dette fortsatt er i en fase hvor det kan være mulig å gjøre tilpasninger - og vi ber om å bli tatt med i informasjonsflyten og prosessene som omhandler Sogn Bad. Det er helt essensielt for vår idrett at vi får et godt stupetilbud neste gang det skal bygges et vannsportanlegg* i eller rundt hovedstaden.

*Oslo stupeklubb har fremmet forslag til forbundstinget i Norges Svømmeforbund om navneendring til Norges Vannsportforbund (se nedenfor)
- vi mener dette er et idrettspolitisk spørsmål som omfatter viktige spørsmål som likhet mellom idrettsgrener og prioriteringer i tillegg til å imøtekomme grennøytrale** navn på interesseorganisasjoner og forbund. Vi mener en slik navnendring kan bidra til økt inkludering på tvers av sosiale tilbud.

** grennøytral - sidestilling av idrettsgrenene et forbund representerer. Kan sammenlignes med kjønnsnøytrale titler som sysselmann/sysselmester, fylkesmann/statsforvalter, helsesøster/helsesykepleier etc.


Oslo Stupeklubb fremmer forslag til Forbundstinget i Norges Svømmeforbund:
1. Oslo Stupeklubb fremmer forslag om navneendring til;
 Norges Vannsportforbund

Norges Svømmeforbund representerer et mangfold av vannaktivitet. Navnet oppleves upresist og lite representativt for den allsidige aktiviteten forbundet har ansvar for - Navneendringen vil imøtekomme moderne krav til- og fremme  universell utforming og arbeid innen virksomheten .


2. Oslo Stupeklubb fremmer følgende forslag;
- Forbundet skal jobbe aktivt for utvikling av "Vannsportanlegg" fremfor "Svømmeanlegg" eller "Badeanlegg", hvor begrepene i seg selv legger føringer for prioriteringer og behovsdekking.

- Vannsporter som vannpolo, synkronsvømming, dødsing og stup m.fl stiller bakerst i behovskøen allerede før nye anlegg kommer til tegnebordet all den tid alle nye anlegg defineres som svømmeanlegg.

Et eksempel for denne diskrimineringen er byggingen av nytt Tøyenbad hvor behovene til bl.a vår idrett er fullstendig tilsidesatt - ikke bare med tanke på tårn høyder, men med tanke på brukskapasitet i form av flere sviktbrett på 1m og 3m - i tillegg krever vår idrett akrobatikkfasiliteter for å øve inn nye elementer og ferdigheter. Utviklingen av "vannsportanlegg" vil i mye større grad sette krav til utviklingen av fullverdige anlegg for flere.